Dil seçimi

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı

Tarix 30/04/2019

 

A.    Aktivlər

 

 

 

Aprel 2019

 

 

sabit faizlə

dəyişkən faizlə

faizsiz

1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)

A1

 

 

        6 687,24  

2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)

A2

 

 

        7 022,96  

3. “Nostro" hesabları

A3

                     -    

                    -    

      33 105,03  

a) Rezident banklara

A3a

 

 

        2 065,23  

b) Qeyri-rezident banklara

A3b

 

 

      31 039,80  

4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)

A4

 

 

 

5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi

A5

        25 500,00  

                    -    

                  -    

a) Rezident maliyyə institutlarına

A5a

        11 900,00  

                    -    

                  -     

a1) müddəti çatmamış depozitlər

A5a1

        11 900,00  

 

 

a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər

A5a2

 

 

 

b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına

A5b

        13 600,00  

                    -    

                  -    

b1) müddəti çatmamış depozitlər

A5b1

        13 600,00  

 

 

b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər

A5b2

                     -    

                    -    

                  -    

6. Əks REPO əməliyyatları üzrə

A6

 

 

 

7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla  qiymətli kağızlara investisiyalar

A7

 

 

 

8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar

A8

 

 

 

9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər

A9

                     -    

                    -    

                  -    

a) cari kreditlər

A9a

                     -    

                    -    

                  -    

a1) Rezident banklara

A9a1

                     -    

 

 

a2) Qeyri-rezident banklara

A9a2

                     -    

 

 

b) vaxtı keçmiş  kreditlər

A9b

                     -    

                    -    

                  -    

b1) Rezident banklara

A9b1

                     -    

                    -    

                  -    

b2) Qeyri-rezident banklara

A9b2

                     -    

                    -    

                  -    

10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər

A10

          5 331,50  

                    -    

                  -    

a) cari kreditlər

A10a

          5 331,50  

                    -    

                  -    

a1) Rezident

A10a1

          5 331,50  

 

 

a2) Qeyri-rezident

A10a2

 

 

 

b) vaxtı keçmiş  kreditlər

A10b

                     -    

                    -    

                  -    

b1)Rezident

A10b1

                     -    

                    -    

                  -    

b2) Qeyri-rezident

A10b2

                     -    

                    -    

                  -    

11. Müştərilərə verilən kreditlər

A11

        98 130,14  

                    -    

                  -    

a) cari kreditlər

A11a

        98 130,14  

 

 

b) vaxtı keçmiş kreditlər

A11b

                     -    

                    -    

                  -    

12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)

A12

                     -    

                    -    

                  -    

13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı

A13

                     -    

                    -    

                  -    

14. Qeyri-maddi aktivlər

A14

                     -    

                    -    

                  -    

15. Digər aktivlər

A15

 

 

        8 983,78  

16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar

A16

                     -    

                    -    

                  -    

 17. Cəmi aktivlər

 A17

   128 961,64  

                    -    

   55 799,01  

B. Öhdəliklər və kapital

 

O cumlədən

 

 

1

 

22

23

24

 

 

sabit faizlə

dəyişkən faizlə

faizsiz

1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi

B1

        52 919,77  

                    -    

      23 256,40  

a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər

B1a

 

 

      10 555,14  

b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları  daxil olmaqla)

B1b

 

 

      12 701,26  

c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər

B1c

        44 149,34  

 

 

d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər

B1d

          8 770,43  

 

 

e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər

B1e

 

 

 

f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər

B1f

 

 

 

2. AMB-nın kreditləri

B2

 

 

 

3. “Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)

B3

          4 255,06  

                    -    

        5 652,20  

a) Rezident bankların

B3a

          4 255,06  

 

        5 588,95  

b) Qeyri-rezident bankların

B3b

 

 

             63,25  

4. REPO əməliyyatları üzrə

B4

 

 

 

5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək  olanlar)

B5

 

 

 

6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri

B6

        58 126,10  

                    -    

                  -    

a) Rezident maliyyə institutları

B6a

        58 126,10  

 

 

b) Qeyri-rezident maliyyə institutları

B6b

 

 

 

7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)

B7

          1 141,20  

                    -    

                  -    

a) Rezident banklar

B7a

          1 141,20  

                    -    

                  -    

b) Qeyri-rezident banklar

B7b

 

 

 

8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər

B8

 

 

 

9. Mərkəzi  idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri

B9

 

 

 

10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri

B10

 

 

 

11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri

B11

 

 

 

12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri

B12

 

 

 

13. Digər passivlər

B13

 

 

        1 706,21  

14. Kapital

B14

 

 

 

15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)

B15

      116 442,13  

                    -    

      30 614,81  

16.  Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılsın sətir 15, cədvəl A13-B)

B16

        12 519,51  

                    -    

      25 184,20  

C. Balansdankənar öhdəliklər

 

O cumlədən

 

 

1

 

12

13

14

0

 

sabit faizlə

dəyişkən faizlə

faizsiz

1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi

C1

          5 039,74  

 

 

2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi

C2

        65 429,99  

 

 

3. Akkreditivlər, cəmi

C3

                     -    

 

 

4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, cəmi

C4

 

 

 

5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi

C5

 

 

 

6. Digər maliyyə alətlərinin və ya əmtəələrin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi

C6

 

 

 

7. Digər balansdankənar öhdəliklər

C7

 

 

 

8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5+6+7)

C8

        70 469,73  

                    -    

                  -    

9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C)

C9

-       57 950,22  

                    -    

      25 184,20  

9.1.(Çıx) Bloklaşdırılmış hesablar,cəmi

C9_1

                     -    

                    -    

                  -    

9.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2, sütun 20, Cədvəl A13-A)

C9_1_1

 

 

 

9.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl A13-A)

C9_1_2

 

 

 

9.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 7 və 8, Cədvəl A13-A)

C9_2

 

 

 

10. Kumulyativ məcmu (sətirlər 9 – (9.1+9.2))

C10

-       57 950,22  

                    -    

      25 184,20  

11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalığları (cədvəl M5)

C11

 X

 X

 X

12. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (cədvəl M6)

C12

 X

 X

 X

13.   Ani likvidlik əmsalı

C13

 X

 X

 X

 

 Yenilənmə tarixi: 24.05.2019