Qeyri-standart kreditlər üzrə məlumatlar

Qeyri-standart kreditlərin cəmi və bu kreditlərin hər bir alt-kateqoriyası üzrə məbləği və kredit portfelində xüsusi çəkisi (vaxtı keçmiş və qeyri-standart kreditlər barədə məlumat açıqlanarkən Mərkəzi Bankın “Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün ehtiyatların yaradılması Qaydaları”nda həmin kreditlərə verilmiş anlayışlar da göstərilir) 

Hesabat tarixi:     31/03/2020


Cəmi məbləği (AZN) 
Kredit portfelində xüsusi çəkisi
Qeyri‐qənaətbəxş
 1 244 470,0
0,83%
Təhlükəli 
191 20,0
 0,01%
Ümidsiz 
5 376 590,0
 3,57%
Cəmi 
6 640 180,0
 4,40%