Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı

Tarix 31/03/2020 (min manat)
A.    Aktivlər sabit faizlədəyişkən faizləfaizsiz
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)A1                 -                        -                     7837  
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)A2                 -                        -                   10408  
3. “Nostro" hesablarıA3                 -                        -                   13310  
a) Rezident banklaraA3a                 -                        -                         46  
b) Qeyri-rezident banklaraA3b                 -                        -                   13264  
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)A4                 -                        -                          -    
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmiA5          25500                      -                          -    
a) Rezident maliyyə institutlarınaA5a                 -                        -                          -    
a1) müddəti çatmamış depozitlərA5a1                 -                        -                          -    
a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlərA5a2                 -                        -                          -    
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarınaA5b          25500                      -                          -    
b1) müddəti çatmamış depozitlərA5b1          25500                      -                          -    
b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlərA5b2                 -                        -                          -    
6. Əks REPO əməliyyatları üzrəA6                 -                        -                          -    
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla  qiymətli kağızlara investisiyalarA7                 -                        -                          -    
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlarA8          10791                      -                          -    
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlərA9            5950                      -                          -    
a) cari kreditlərA9a            5950                      -                          -    
a1) Rezident banklaraA9a1                 -                        -                          -    
a2) Qeyri-rezident banklaraA9a2            5950                      -                          -    
b) vaxtı keçmiş  kreditlərA9b                 -                        -                          -    
b1) Rezident banklaraA9b1                 -                        -                          -    
b2) Qeyri-rezident banklaraA9b2                 -                        -                          -    
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlərA10            5332                      -                          -    
a) cari kreditlərA10a            5332                      -                          -    
a1) RezidentA10a1            5332                      -                          -    
a2) Qeyri-rezidentA10a2                 -                        -                          -    
b) vaxtı keçmiş  kreditlərA10b                 -                        -                          -    
b1)RezidentA10b1                 -                        -                          -    
b2) Qeyri-rezidentA10b2                 -                        -                          -    
11. Müştərilərə verilən kreditlərA11        150766                      -                          -    
a) cari kreditlərA11a        150766                      -                          -    
b) vaxtı keçmiş kreditlərA11b                 -                        -                          -    
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)A12                 -                        -                          -    
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakıA13                 -                        -                          -    
14. Qeyri-maddi aktivlərA14                 -                        -                          -    
15. Digər aktivlərA15            5519                      -                     4124  
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlarA16                 -                        -                          -    
 17. Cəmi aktivlər A17      203857                      -                 35679  
B. Öhdəliklər və kapital sabit faizlədəyişkən faizləfaizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmiB1          42771                      -                   43851  
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlərB1a                 -                        -                   13665  
b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları  daxil olmaqla)B1b                 -                        -                   30186  
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlərB1c          39271                      -                          -    
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlərB1d            3500                      -                          -    
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlərB1e                 -                        -                          -    
f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlərB1f                 -                        -                          -    
2. AMB-nın kreditləriB2                 -                        -                          -    
3. “Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)B3            5100                      -                     2410  
a) Rezident banklarınB3a            5100                      -                     2083  
b) Qeyri-rezident banklarınB3b                 -                        -                       327  
4. REPO əməliyyatları üzrəB4                 -                        -                          -    
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək  olanlar)B5                 -                        -                          -    
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləriB6          55006                      -                          -    
a) Rezident maliyyə institutlarıB6a          55006                      -                          -    
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarıB6b                 -                        -                          -    
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)B7          10950                      -                          -    
a) Rezident banklarB7a          10950                      -                          -    
b) Qeyri-rezident banklarB7b                 -                        -                          -    
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlərB8          14400                      -                          -    
9. Mərkəzi  idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləriB9                 -                        -                          -    
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləriB10                 -                        -                          -    
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləriB11                 -                        -                          -    
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləriB12                 -                        -                          -    
13. Digər passivlərB13            1282                      -                     1075  
14. KapitalB14   
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)B15        129508                      -                   47337  
16.  Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılsın sətir 15, cədvəl A13-B)B16          74348                      -     -             11658  
C. Balansdankənar öhdəliklər sabit faizlədəyişkən faizləfaizsiz
1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmiC1              223                      -                     8608  
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmiC2                 -                        -                 104321  
3. Akkreditivlər, cəmiC3                 -                        -                          -    
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, cəmiC4                 -                        -                   11900  
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmiC5                 -                        -                          -    
6. Digər maliyyə alətlərinin və ya əmtəələrin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmiC6                 -                        -                          -    
7. Digər balansdankənar öhdəliklərC7                 -                        -                          -    
8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5+6+7)C8              223                      -                 124830  
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C)C9          74126                      -     -           136488  
9.1.(Çıx) Bloklaşdırılmış hesablar,cəmiC9_1                 -                        -                          -    
9.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2, sütun 20, Cədvəl A13-A)C9_1_1   
9.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl A13-A)C9_1_2   
9.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 7 və 8, Cədvəl A13-A)C9_2   
10. Kumulyativ məcmu (sətirlər 9 – (9.1+9.2))C10          74126                      -     -           136488  
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalığları (cədvəl M5)C11XXX
12. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (cədvəl M6)C12XXX
13.   Ani likvidlik əmsalıC13XXX

 Yenilənmə tarixi: 24.05.2019A.    Aktivlər

 

 

 

Aprel 2019

 

 

sabit faizlə

dəyişkən faizlə

faizsiz

1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)

A1

 

 

        6 687,24  

2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)

A2

 

 

        7 022,96  

3. “Nostro" hesabları

A3

                     -    

                    -    

      33 105,03  

a) Rezident banklara

A3a

 

 

        2 065,23  

b) Qeyri-rezident banklara

A3b

 

 

      31 039,80  

4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)

A4

 

 

 

5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi

A5

        25 500,00  

                    -    

                  -    

a) Rezident maliyyə institutlarına

A5a

        11 900,00  

                    -    

                  -     

a1) müddəti çatmamış depozitlər

A5a1

        11 900,00  

 

 

a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər

A5a2

 

 

 

b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına

A5b

        13 600,00  

                    -    

                  -    

b1) müddəti çatmamış depozitlər

A5b1

        13 600,00  

 

 

b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər

A5b2

                     -    

                    -    

                  -    

6. Əks REPO əməliyyatları üzrə

A6

 

 

 

7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla  qiymətli kağızlara investisiyalar

A7

 

 

 

8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar

A8

 

 

 

9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər

A9

                     -    

                    -    

                  -    

a) cari kreditlər

A9a

                     -    

                    -    

                  -    

a1) Rezident banklara

A9a1

                     -    

 

 

a2) Qeyri-rezident banklara

A9a2

                     -    

 

 

b) vaxtı keçmiş  kreditlər

A9b

                     -    

                    -    

                  -    

b1) Rezident banklara

A9b1

                     -    

                    -    

                  -    

b2) Qeyri-rezident banklara

A9b2

                     -    

                    -    

                  -    

10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər

A10

          5 331,50  

                    -    

                  -    

a) cari kreditlər

A10a

          5 331,50  

                    -    

                  -    

a1) Rezident

A10a1

          5 331,50  

 

 

a2) Qeyri-rezident

A10a2

 

 

 

b) vaxtı keçmiş  kreditlər

A10b

                     -    

                    -    

                  -    

b1)Rezident

A10b1

                     -    

                    -    

                  -    

b2) Qeyri-rezident

A10b2

                     -    

                    -    

                  -    

11. Müştərilərə verilən kreditlər

A11

        98 130,14  

                    -    

                  -    

a) cari kreditlər

A11a

        98 130,14  

 

 

b) vaxtı keçmiş kreditlər

A11b

                     -    

                    -    

                  -    

12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)

A12

                     -    

                    -    

                  -    

13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı

A13

                     -    

                    -    

                  -    

14. Qeyri-maddi aktivlər

A14

                     -    

                    -    

                  -    

15. Digər aktivlər

A15

 

 

        8 983,78  

16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar

A16

                     -    

                    -    

                  -    

 17. Cəmi aktivlər

 A17

   128 961,64  

                    -    

   55 799,01  

B. Öhdəliklər və kapital

 

O cumlədən

 

 

1

 

22

23

24

 

 

sabit faizlə

dəyişkən faizlə

faizsiz

1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi

B1

        52 919,77  

                    -    

      23 256,40  

a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər

B1a

 

 

      10 555,14  

b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları  daxil olmaqla)

B1b

 

 

      12 701,26  

c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər

B1c

        44 149,34  

 

 

d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər

B1d

          8 770,43  

 

 

e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər

B1e

 

 

 

f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər

B1f

 

 

 

2. AMB-nın kreditləri

B2

 

 

 

3. “Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)

B3

          4 255,06  

                    -    

        5 652,20  

a) Rezident bankların

B3a

          4 255,06  

 

        5 588,95  

b) Qeyri-rezident bankların

B3b

 

 

             63,25  

4. REPO əməliyyatları üzrə

B4

 

 

 

5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək  olanlar)

B5

 

 

 

6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri

B6

        58 126,10  

                    -    

                  -    

a) Rezident maliyyə institutları

B6a

        58 126,10  

 

 

b) Qeyri-rezident maliyyə institutları

B6b

 

 

 

7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)

B7

          1 141,20  

                    -    

                  -    

a) Rezident banklar

B7a

          1 141,20  

                    -    

                  -    

b) Qeyri-rezident banklar

B7b

 

 

 

8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər

B8

 

 

 

9. Mərkəzi  idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri

B9

 

 

 

10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri

B10

 

 

 

11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri

B11

 

 

 

12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri

B12

 

 

 

13. Digər passivlər

B13

 

 

        1 706,21  

14. Kapital

B14

 

 

 

15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)

B15

      116 442,13  

                    -    

      30 614,81  

16.  Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılsın sətir 15, cədvəl A13-B)

B16

        12 519,51  

                    -    

      25 184,20  

C. Balansdankənar öhdəliklər

 

O cumlədən

 

 

1

 

12

13

14

0

 

sabit faizlə

dəyişkən faizlə

faizsiz

1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi

C1

          5 039,74  

 

 

2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi

C2

        65 429,99  

 

 

3. Akkreditivlər, cəmi

C3

                     -    

 

 

4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, cəmi

C4

 

 

 

5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi

C5

 

 

 

6. Digər maliyyə alətlərinin və ya əmtəələrin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi

C6

 

 

 

7. Digər balansdankənar öhdəliklər

C7

 

 

 

8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5+6+7)

C8

        70 469,73  

                    -    

                  -    

9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C)

C9

-       57 950,22  

                    -    

      25 184,20  

9.1.(Çıx) Bloklaşdırılmış hesablar,cəmi

C9_1

                     -    

                    -    

                  -    

9.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2, sütun 20, Cədvəl A13-A)

C9_1_1

 

 

 

9.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl A13-A)

C9_1_2

 

 

 

9.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 7 və 8, Cədvəl A13-A)

C9_2

 

 

 

10. Kumulyativ məcmu (sətirlər 9 – (9.1+9.2))

C10

-       57 950,22  

                    -    

      25 184,20  

11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalığları (cədvəl M5)

C11

 X

 X

 X

12. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (cədvəl M6)

C12

 X

 X

 X

13.   Ani likvidlik əmsalı

C13

 X

 X

 X

B. Öhdəliklər və kapital

 

O cumlədən

 

 

1

 

22

23

24

 

 

sabit faizlə

dəyişkən faizlə

faizsiz

1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi

B1

        52 919,77  

                    -    

      23 256,40  

a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər

B1a

 

 

      10 555,14  

b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları  daxil olmaqla)

B1b

 

 

      12 701,26  

c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər

B1c

        44 149,34  

 

 

d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər

B1d

          8 770,43  

 

 

e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər

B1e

 

 

 

f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər

B1f

 

 

 

2. AMB-nın kreditləri

B2

 

 

 

3. “Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)

B3

          4 255,06  

                    -    

        5 652,20  

a) Rezident bankların

B3a

          4 255,06  

 

        5 588,95  

b) Qeyri-rezident bankların

B3b

 

 

             63,25  

4. REPO əməliyyatları üzrə

B4

 

 

 

5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək  olanlar)

B5

 

 

 

6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri

B6

        58 126,10  

                    -    

                  -    

a) Rezident maliyyə institutları

B6a

        58 126,10  

 

 

b) Qeyri-rezident maliyyə institutları

B6b

 

 

 

7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)

B7

          1 141,20  

                    -    

                  -    

a) Rezident banklar

B7a

          1 141,20  

                    -    

                  -    

b) Qeyri-rezident banklar

B7b

 

 

 

8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər

B8

 

 

 

9. Mərkəzi  idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri

B9

 

 

 

10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri

B10

 

 

 

11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri

B11

 

 

 

12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri

B12

 

 

 

13. Digər passivlər

B13

 

 

        1 706,21  

14. Kapital

B14

 

 

 

15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)

B15

      116 442,13  

                    -    

      30 614,81  

16.  Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılsın sətir 15, cədvəl A13-B)

B16

        12 519,51  

                    -    

      25 184,20  

C. Balansdankənar öhdəliklər

 

O cumlədən

 

 

1

 

12

13

14

0

 

sabit faizlə

dəyişkən faizlə

faizsiz

1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi

C1

          5 039,74  

 

 

2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi

C2

        65 429,99  

 

 

3. Akkreditivlər, cəmi

C3

                     -    

 

 

4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, cəmi

C4

 

 

 

5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi

C5

 

 

 

6. Digər maliyyə alətlərinin və ya əmtəələrin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi

C6

 

 

 

7. Digər balansdankənar öhdəliklər

C7

 

 

 

8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5+6+7)

C8

        70 469,73  

                    -    

                  -    

9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C)

C9

-       57 950,22  

                    -    

      25 184,20  

9.1.(Çıx) Bloklaşdırılmış hesablar,cəmi

C9_1

                     -    

                    -    

                  -    

9.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2, sütun 20, Cədvəl A13-A)

C9_1_1

 

 

 

9.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl A13-A)

C9_1_2

 

 

 

9.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 7 və 8, Cədvəl A13-A)

C9_2

 

 

 

10. Kumulyativ məcmu (sətirlər 9 – (9.1+9.2))

C10

-       57 950,22  

                    -    

      25 184,20  

11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalığları (cədvəl M5)

C11

 X

 X

 X

12. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (cədvəl M6)

C12

 X

 X

 X

13.   Ani likvidlik əmsalı

C13

 X

 X

 X